frontend.Mobile Solution

Thông báo thay đổi nhân sự

Ngày đăng: 2024-05-28 17:07:51

Bản cung cấp thông tin và danh sách người nội bộ

Ngày đăng: 2024-05-27 17:06:54

Các báo cáo và tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Ngày đăng: 2024-05-27 16:43:12

Biên bản họp và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Ngày đăng: 2024-05-27 16:41:57

Thông báo danh sách ứng cử viên và sơ yếu lý lịch bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

Ngày đăng: 2024-05-16 14:58:48

Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Ngày đăng: 2024-05-04 15:11:24

Thông báo của VSDC về việc hủy DS người sở hữu CK THQ

Ngày đăng: 2024-04-19 08:12:12

Nghị quyết HĐQT về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Ngày đăng: 2024-04-17 09:12:21

Thông báo điều chỉnh lại thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Ngày đăng: 2024-04-16 11:36:19

Nghị Quyết HĐQT điều chỉnh lại thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và chốt Danh sách cổ đông phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Ngày đăng: 2024-04-16 11:31:26

Thông báo Danh sách ứng cử viên bầu vào Thành viên HĐQT và BKS

Ngày đăng: 2024-04-11 15:17:17

Nghị quyết HĐQT thống nhất tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024

Ngày đăng: 2024-01-31 13:34:13

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Ngày đăng: 2024-03-30 11:56:36

Báo cáo thường niên năm 2023

Ngày đăng: 2024-03-28 14:41:48

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Ngày đăng: 2024-03-22 00:00:00

Nghị quyết HĐQT về việc Ban hành quy chế CBTT

Ngày đăng: 2024-03-19 15:57:24

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Ngày đăng: 2024-03-01 00:00:00

Nghị quyết HĐQT về việc thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

Ngày đăng: 2024-02-23 15:44:57

Nghị quyết HĐQT về việc thông qua triển khai thực hiện Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và các nội dung liên quan

Ngày đăng: 2024-02-21 16:46:46

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Ngày đăng: 2024-02-05 13:49:44

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Ngày đăng: 2024-01-31 15:26:17

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 2023

Ngày đăng: 2024-01-30 15:33:15

Bản cung cấp thông tin về tình hình quản trị Công ty

Ngày đăng: 2024-01-30 00:00:00

Thông báo thay đổi người được ủy quyền CBTT

Ngày đăng: 2024-01-09 10:44:00

Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên

Ngày đăng: 2024-01-05 08:44:43

Điều lệ tổ chức và hoạt động

Ngày đăng: 2023-12-29 10:59:42

Bản công bố thông tin

Ngày đăng: 2023-12-29 10:58:39

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

Ngày đăng: 2023-12-29 10:35:01

Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu

Ngày đăng: 2023-12-29 10:31:50

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 5

Ngày đăng: 2023-11-29 15:45:07

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ nhất

Ngày đăng: 2023-11-21 10:21:50

Văn bản UBCK về việc nhận đủ tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức

Ngày đăng: 2023-11-13 10:39:58

Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

Ngày đăng: 2023-11-01 16:17:18

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022

Ngày đăng: 2023-11-01 16:15:04

Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022

Ngày đăng: 2023-11-01 16:12:05

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 4 (hiệu đính thông tin Đại diện PL)

Ngày đăng: 2023-10-30 11:33:28

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu

Ngày đăng: 2023-10-20 10:45:10

Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

Ngày đăng: 2023-10-17 13:07:21

Thông báo phát hành cổ phiếu trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022

Ngày đăng: 2023-10-14 09:36:54

Nghị quyết HĐQT thông qua ngày đăng ký cuối cùng THQ nhận cổ tức bằng cổ phiếu 2022

Ngày đăng: 2023-10-14 09:34:47

Văn bản UBCK về tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức

Ngày đăng: 2023-10-13 11:59:31

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Ngày đăng: 2023-10-10 08:10:12

Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Ngày đăng: 2023-10-04 14:03:11

Giấy chứng nhận dăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 3

Ngày đăng: 2023-10-04 13:53:37

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu

Ngày đăng: 2023-09-27 11:36:34

Nghị quyết HĐQT triển khai phát hành cổ phiếu trả cổ tức

Ngày đăng: 2023-09-26 16:15:28

Thông tin tóm tắt về công ty đại chúng

Ngày đăng: 2023-09-06 08:31:15

Quyết định chấp thuận đại chúng

Ngày đăng: 2023-09-06 08:26:25

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Ngày đăng: 2023-09-06 08:13:38

Quy chế hoạt động của BKS

Ngày đăng: 2023-09-06 08:12:15

Quy chế hoạt động của HĐQT

Ngày đăng: 2023-09-06 08:10:17

health care

Vimarko mang dịch vụ tốt nhất đến với Khách hàng

Với nhiều năm kinh nghiệm và cung cấp hàng trăm sản phẩm và dịch vụ chất lượng tới tay Khách hàng, Vimarko sẽ là đối tác tin cậy đồng hành cùng bạn trên con đườngw phát triển.